Chứng nhận ISO 45001 là chứng nhận cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này đã được xuất bản vào năm 2018 hướng tới thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007.

ISO 45001 là Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH & S).  Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất OH & S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và tổn hại sức khỏe . ISO 45001 được dự định áp dụng cho mọi doanh nghiệp bất kể quy mô, loại và tính chất của nó.

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 45001

Tiêu chuẩn được phát triển bởi ủy ban của các chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tuân theo các cách tiếp cận hệ thống quản lý chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên cho Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp.

  • Đảm bảo quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức
  • Dễ dàng trong việc tích hợp các hệ thống quản lý do ISO ban hành như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27001…
  • Cung cấp và hoàn thiện một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên và các cá nhân chuyên trách khác. Một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mạnh mẽ có thể giúp phòng ngừa và giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.
  • Chứng tỏ sự tin cậy của doanh nghiệp bằng chứng nhận ISO 45001:2018 với các khách hàng, nhà cung ứng, các bên liên quan và nhà đầu tư.
  • Giúp doanh nghiệp tránh được các chi phí rủi ro khi vấp phải vấn đề pháp lý và thậm chí có thể giảm chi phí bảo hiểm.