Tiêu chuẩn CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism –  Quan hệ đối tác thương mại hải quan chống khủng bố) là một chương trình bảo mật chuỗi cung ứng tự nguyện do  Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) dẫn đầu. Xem thông báo chính phủ Hoa Kỳ

Thông qua Tiêu chuẩn CTPAT, CBP làm việc với  các cộng đồng thương mại để nâng cao sức mạnh cho  chuỗi cung ứng quốc tế và cải thiện an ninh biên giới của Hoa Kỳ. CTPAT là một chương trình hợp tác tự nguyện giữa khu vực công và tư, công nhận rằng CBP chỉ có thể cung cấp mức độ an ninh hàng hóa cao nhất thông qua hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan

Khuôn khổ pháp lý và các yêu cầu giám sát C-TPAT dựa trên Đạo luật An ninh và Trách nhiệm đối với Mọi Cảng (SAFE Port Act) năm 2006

  • Ít bị kiểm tra tại cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ do các thành viên C-TPAT được coi là có rủi ro thấp. Đồng nghĩa với giảm số lần kiểm tra CBP và thời gian chờ đợi ở biên giới ngắn hơn.
  • Tiếp cận với tuyến đường Thương mại tự do và an toàn (FAST) ở biên giới đất liền
  • Có quyền truy cập vào hệ thống Cổng thông tin CTPAT và thư viện tài liệu đào tạo
  • Đủ điều kiện tham gia các chương trình thí điểm khác của Chính phủ Hoa Kỳ
  • Ưu tiên nhập hàng sau thảm họa thiên nhiên hoặc tấn công khủng bố
  • Nhà nhập khẩu đủ tư cách tham gia vào Chương trình tự đánh giá nhà nhập khẩu
  • Chỉ định chuyên gia an ninh chuỗi cung ứng
  • Có khả năng được hưởng các lợi ích bổ sung sau khi Hoa Kỳ công nhận là Đối tác thương mại đáng tin cậy