Chứng nhận ISO 22000 là chứng nhận cho tiêu chuẩn về Hệ thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm do Tổ chức Quốc tế hóa (ISO) ban hành , tiêu chuẩn này được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Dựa trên các tiêu chuẩn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra danh sách những việc cần tối ưu cho một tổ chức có thể chứng minh được khả năng của hệ thống kiểm soát các mối nguy an toàn nhằm khẳng định mức độ an toàn của thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra những yêu cầu có tính định hướng cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và được dùng làm cơ sở để đánh giá, chứng nhận sự phù hợp. Đây là minh chứng khách quan cho việc doanh nghiệp đã đảm bảo được an toàn vệ sinh trong sản xuất thực phẩm.

Ngày 19/06/2018 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành chứng nhận ISO 22000 phiên bản 2018 thay thế cho ISO 22000:2005. Theo hướng dẫn của Diễn đàn công nhận quốc tế – IAF: thời hạn cuối để các doanh nghiệp chuyển đổi sang phiên bản ISO 22000:2018 là 29/06/2021