Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội là một bộ các quy tắc và yêu cầu do các tổ chức chiêu chuẩn hóa ban hành cho các doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo được quyền lợi cho người lao động. Các tiêu chuẩn này là một trong những tiêu chí hàng đầu khi các doanh nghiệp nước ngoài xem xét hợp tác với các doanh nghiệp trong nước. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch trong tổ chức đối xử với nhân viên

– Doanh nghiệp ý thức được việc tự nguyện áp dụng, tập trung vào việc phát triển hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.

– Các doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất khẩu toàn cầu, tham gia vào các chuỗi cung ứng được yêu cầu áp dụng tuân thủ bộ quy tắc.

Thông qua quá trình áp dụng sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, doanh nghiệp thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc thực hiện các điều kiện làm việc công bằng tại các quốc gia trong chuỗi cung ứng của mình. Doanh nghiệp có thể chứng minh với khách hàng và các đối tác rằng doanh nghiệp không chỉ nói về các nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn áp dụng các nguyên tắc ấy trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí cho nhiều lần đánh giá mà vẫn có được một nền tảng vững vàng để tiến hành chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000 trong tương lai.

Một số tiêu chuẩn xã hội phổ biến