Tiêu chuẩn môi trường là các tiêu chuẩn liên quan đến tái chế, thành phần hữu cơ, hệ thống quản lí môi trường dành cho các doanh nghiệp. Mục đích của các tiêu chuẩn này là giám sát chặt chẽ các tác động của hoạt động của doanh nghiệp lên môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Một số các chứng nhận về môi trường phổ biến như GRS, ISO 14001, RCS, GOTS, OCS,..

ISO 14001

ISO 14001:2015 là hệ thống được quốc tế đồng ý đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường.

GRS

Tiêu chuẩn GRS là chứng nhận của bên thứ ba về các yếu tố của việc tái chế như: các khâu trong sản xuất, hiện trạng môi hình và xã hội, các hạn chế về hóa chất. Tư vấn GRS hướng tới mục tiêu cung cấp cho các thương hiệu một công cụ chính xác để ghi nhãn

OCS

Chứng nhận OCS (Organic Content Standard) là tiêu chuẩn nhằm xác minh sự hiện diện và hàm lượng nguyên liệu hữu cơ có trong thành phẩm và hành trình của nguyên liệu thô từ khẩu nuôi trồng cho đến khi đến tay người tiêu dùng