Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan phù hợp với các cam kết tại Hiệp định CPTPP, các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và đáp ứng tình hình thực tiễn.

 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng báo cáo công tác triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020. Ảnh: tcvn.gov.vn
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng báo cáo công tác triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020. Ảnh: tcvn.gov.vn

 

Đồng thời, Tổng cục chú trọng nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, triển khai Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ cũng như kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2025.

 

Nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh: Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục xây dựng mới các TCVN chiến lược, chủ chốt, đáp ứng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, logistic, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, y tế, an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, sản xuất thông minh, năng lượng quốc gia… Tổng cục xây dựng TCVN cho sản phẩm, hàng hóa chủ lực Việt Nam có tính đến tính cạnh tranh, lợi thế của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; đồng thời duy trì hệ thống TCVN và đảm bảo sự tiếp cận nhanh nhất với sự phát triển của hệ thống tiêu chuẩn thế giới.

 

Bên cạnh đó, Tổng cục thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các TCVN gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kết nối TCVN với công nghệ mới, sản phẩm khoa học để TCVN đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho rằng: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, Việt Nam cần đẩy mạnh việc nâng cao năng lực, hạ tầng chất lượng quốc gia, đảm bảo thống nhất cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia, đảm bảo các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia hoạt động ổn định, tin cậy, chính xác, giải quyết kịp thời các yêu cầu, đòi hỏi của các bộ, ngành, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới, đảm bảo phù hợp với hệ thống đo lường thế giới. Ngoài ra, Tổng cục mở rộng phạm vi thừa nhận quốc tế về khả năng đo, hiệu chuẩn (CMC) của Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín về đo lường của Việt Nam trong khu vực, cũng như thế giới.

 

Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục sẽ thúc đẩy hoạt động cung cấp dịch vụ đo lường, hiệu chuẩn, kiểm định, đo thử nghiệm và hoạt động nghiên cứu khoa học về đo lường trong cả nước, gắn với hoạt động đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng để đảm bảo sự đúng đắn, thống nhất, phục vụ kịp thời nhu cầu về đo lường của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp tại mỗi địa phương.

 

Tổng cục chú trọng những nghiên cứu nhằm theo kịp sự thay đổi về phương thức sản xuất, quản lý mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học về chuẩn đo lường, phương tiện đo lường.

 

Đặc biệt, thời gian tới, Tổng cục triển khai có hiệu quả Quyết định 1322;/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, cũng như tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

 

Để hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế, Tổng cục tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số, mã vạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế; xây dựng cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia; đẩy mạnh áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc, tạo ra sự minh bạch trong sản xuất, chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất của doanh nghiệp.

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp của Tổng cục theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu quản lý và phục vụ việc thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

 

Doanh nghiệp tham dự Hội thảo Tổng kết Chương trình “Nâng cao năng suất Chất lượng” của quốc gia, do QUATEST 3 tổ chức. Ảnh minh họa: tcvn.gov.vn.
Doanh nghiệp tham dự Hội thảo Tổng kết Chương trình “Nâng cao năng suất Chất lượng” của quốc gia, do QUATEST 3 tổ chức. Ảnh minh họa: tcvn.gov.vn.

 

Tổng cục đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực, chú trọng hoạt động đăng ký và chỉ định; hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức hoạt động đăng ký và chỉ định; khuyến khích các tổ chức đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực đánh giá sự phù hợp.

 

Đồng thời, Tổng cục định hướng phát triển các tổ chức hoạt động đăng ký và chỉ định phục vụ đắc lực cho nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, nhóm sản phẩm hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn nhập khẩu vào Việt Nam; thúc đẩy hoạt động thừa nhận kết quả hoạt động đăng ký và chỉ định được các nước nhập khẩu chấp nhận…

 

Thúc đẩy cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế số, xã hội số

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh cho biết: Giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, Tổng cục thúc đẩy cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế số, xã hội số, liên thông xử lý công việc trên môi trường mạng; sửa đổi phần mềm điều hành, xử lý văn bản; giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4.

 

Tổng cục triển khai có hiệu quả Quyết định 100/QĐ-TTg, trong đó tập trung xây dựng cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và triển khai có hiệu quả Quyết định 996/QĐ-TTg về đo lường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung theo định hướng của Chính phủ; triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

 

Thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế trong nền kinh tế số, xã hội số, Tổng cục sẽ đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức các đơn vị thuộc Tổng cục theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

 

Tổng cục phát triển các dịch vụ mới và duy trì, phát triển năng lực của các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Trong đó, Tổng cục tập trung hoàn thiện cơ chế tài chính; cơ chế tổ chức, quản lý chương trình và xác định các nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, dành ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng theo hướng gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 

Thực hiện phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Tổng cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; xây dựng đồng bộ phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để đẩy mạnh chỉ số cải cách hành chính, tạo áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh để thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng công nghệ, tăng năng suất lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng mở rộng và nâng cao hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời gian tới.

 

Bài 1: Từng bước hài hòa với quốc tế

Bài 2: Nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa

HL (TTXVN)